SOLD

NADİRATTAN OSMANLICA İZCİLER OCAĞI NİZAMNÂMESİ

İstanbul Vilâyeti Türk İzciler Ocağı Nizamnâme-i Esasîsi. N. A., İkdam Matbaası, İstanbul, 1923. Özgün karton kapağında, ön cilt kapağına kaşe vurulmuş, harici temiz durumda, 17 x 12 cm, 16 sayfa. İstanbul Türk İzciler Ocağı’nın ilk nizamnamesi Haziran 1923 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam otuz maddeden oluşan nizamnamede, Başbuğ Mustafa Kemal Paşa, ocağın hamisi Maarif Vekili İsmail Safa Bey, Başbuğ Vekili ise İstanbul Valisi Haydar Bey olarak belirtilmiştir. Aynı tarihlerde Ankara’da toplanan ve asker- sivil üyelerden oluşan Heyet-i İlmiye, beden eğitimi ve izcilik ile ilgili yeni kararlar almıştır. Toplam yirmi iki maddeden oluşan “Maarif İzci ve Keşşaf Teşkilatı” ile birlikte izcilik faaliyetleri Maarif Nezareti’ne bırakılmıştır. 12-14 yaşları arasındaki çocuklardan “izci”, 15-18 yaşları arasındaki gençlerden ise “keşşaf ” teşkilatı yapılması kararlaştırılmıştır. İzcilerden farklı olarak Keşşaf ’lara askere hazırlık eğitiminin verilmesi öngörülmüştür. Ankara Hükümeti’nin ülke genelinde beden eğitimi ve izciliğe çekidüzen vermeye çalıştığı bugünlerde İstanbul izcileri arasında bölünmenin ve anlaşmazlıkların yaşandığını gösteren bir şikâyet mektubu Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanmıştır. Mektubun içeriğinde, Mustafa Kemal Paşa tarafından İstanbul Türk İzciler Ocağı'na gönderilen bin beş yüz liranın Beykoz’da yapılacak bir kampta oymak beylerinin iaşesine harcanmasına tepki gösterilmiştir. Bahsi edilen paranın Anadolu’ya yapılacak tetkik seyahatleri için harcanması gerektiğini savunan Şişli, Galatasaray, Kadıköy ve Bakırköy şehir oymakları, Büyük Orta’dan ayrılarak “İstanbul Şehir Keşşafları Heyet-i Müttehidesi” adı altında toplanmıştır. (Kaynak: İşgal İstanbul’unda İzcilik Teşkilatı, Erol Akcan).